Βιβλιοθήκες και παραδείγματα κώδικα για AVR και FPGA

 

 

Συγγραφέας: Πορλιδάς Δημήτριος

Βιογραφικό Σημείωμα

electronics@porlidas.gr

Facebook

Twitter

Linkedin


AVR

    XILINX

LCD 2x16 (4x20) initialize, Input from Keyboard 4x4

LCD 2x16 (4x20) initialization, input from Keyboard 4x4 & ROT

7 Segment Display (Array of 4)

7 Segment Display (Array of 4, implementation with Timer)

Rotary Encoder (implementation with Interrupts) in 7 Seg. Disp.

USART Initialize and Transmite

USART Initialize and Transmite-Receive (use LCD & keyb)

SPI Master - SPI Slave (use LCD & keyb)

Humidity & Temperature indicator with AM2302 (DHT22) in LCD

Temperature indicator with LM35 and DHT11 in LCD

Voltmeter in LCD (use keyb & USART Transmition)

Lock with Code (use LEDs)

   

Absolute Value Generator

Barrel Shifter

Comparator1 - Comparator2 - Dual Comparator

Hamming Distance

Priority Encoder1Priority Encoder2

Adder

Counter

Multiplier

Adder-Counter-Multiplier

Keyboard 4x4

LCD 2x16 initialize and write

VGA

       

© 2016 Πορλιδάς Δημήτριος